BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, i ndryshuar “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive »

Drejtoria e Burimeve Njerëzore shpall procedurën për plotësimin e vendit të lirë  në  pozicionin :

  • Specialist  i Barazise Gjinore dhe Dhunen ne familje në Sektorin e Sherbimeve Sociale , Drejtoria  e Sherbimeve   Sociale , Drejtoria   e Pergjithshme Sherbimeve dhe Puneve Publike prane Bashkise Durres

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallja per vende te lira pune specialist per barazine gjinore 2020 Document