BASHKIA DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive, i ndryshuar, të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, në Vendimin nr.41 prot. 4815 datë 15.04.2024 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, si dhe në Urdhrin nr.161, prot. 6209 datë 16.05.2024 “Për shpalljen e konkurimit për pozicionet e lira”, Bashkia Durrës shpall konkurimin për këto pozicione:

  • Drejtoria e Auditit të Brendshëm Pozicioni: Specialist, Sektori i Kontrollit Tematik
  • Drejtoria e Buxhetit Pozicioni: Përgjegjës, Sektori i Analizës, Statistikës dhe Planifikimeve Afatmesme
  • Drejtoria e Shërbimeve Publike Pozicioni: Inspektor, Sektori i Shërbimit Veterinar dhe Mbrotjes së Konsumatorit (Njësia Administrative Sukth)
  • Drejtoria e Informatikës dhe Dixhitalizimit Pozicioni: Specialist, Sektori i Dixhitalizimit

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje per pozicione te lira pune Maj 2024