BASHKIA DURRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake”, Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr.135, prot.5234, datë 23.04.2024, “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionet e lira pranë Drejtorisë së Policisë Bashkiake”, Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Durrës njofton se në Drejtorinë e Policisë Bashkiake shpallen vende të lira pune si më poshtë:

  • Policë pranë Drejtorisë së Policisë Bashkiake 3 (tre)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje-per-pozicione-te-lira-pune Policia Bashkiake maj 2024