BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE VEND VAKANT

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Durrës shpall Procedurat e Lëvizjes Paralele dhe Ngritjes në Detyrë, në pozicionin:

  1. Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë Ligjore – Drejtoria e Përgjithshme Ligjore e Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore – Kategoria III-a

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje pergjegjes prokur