BASHKIA DURRËS, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”,dhe në Urdhrin nr.12 prot. 1232 datë 25.01.2024 “Për shpalljen e konkurimit të pozicioneve të lira pranë MZSH-së”, Njësia Burimeve Njerëzore në Bashkinë Durrës njofton se në Drejtorinë e MZSH-së shpallen këto pozicione të lira:

 

 

· Personel luftues, shpëtues dhe drejtues automjeti zjarrfikës 4(katër) pozicione (niveli bazë).

 

· Personel luftues, shpëtues, zjarrfikës 4(katër) pozicione (niveli bazë).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

1. Shpallje per vende te lira MZSH-se