BASHKIA DURRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të VKM nr. 242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, në Vendimin nr.73 datë 03.10.2023 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, si dhe në Urdhrin nr.11 prot.988, datë 19.01.2024 “Për shpalljen e konkurimit për pozicionet e lira”, Bashkia Durrës shpall konkurimin për këto pozicione:

 1. Drejtoria  Planifikimit dhe  Kontrollit të Zhvillimit të Terrritorit 
 • Pozicioni: Specialist, Sektori i Planeve të Detajuara Vendore
 1. Drejtoria  Projekteve dhe Infrastrukturës Publike
 • Pozicioni: Specialist, Sektori i Projekteve Publike
 • Pozicioni: Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve Publike
 1. Drejtoria  Informatikës dhe Dixhitalizimit  
 • Pozicioni:Specialist , Sektori i Dixhitalizimit të Shërbimeve
 1. Drejtoria Ligjore 
 • Pozicioni: Drejtor
 1. Drejtoria Taksave dhe Tarifave Vendore
 • Pozicioni: Drejtor

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

2. Shpallje per pozicione te lira pune_Janar 2024