BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Durrës, shpall Procedurat e

Lëvizjes Paralele dhe Ngritjes në Detyrë, në pozicionin:

  1. Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve dhe Punëve Publike, në Bashkinë Durrës – kategoria II-B

Afati për dorëzimin e dokumentave për: LËVIZJE PARALELE

31/10/2019

Afati për dorëzimin e dokumentave për: NGRITJE NË DETYRË

15/11/2019

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje drejtor per drejtorine e planifikimit SHKP perf