BASHKIA DURRËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në Vendimin nr.41 prot. 4815 datë 15.04.2024 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, në Urdhrin nr.175 prot 6641 datë 24.05.2024“Për shpalljen e konkurimit për pozicionin e lirë”, Bashkia Durrës shpall konkurimin për këto pozicione:

  • Specialist në Sektorin e Njekjes së Investimeve Publike pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Infrastrukturës Publike

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje per pozicione te lira pune DR Projekteve 2024