BASHKIA DURRËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në Vendimin nr.73 datë 03.10.2023 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, si dhe në Urdhrin nr.93, prot. 3835, datë 25.03.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionet e lira”, Bashkia Durrës shpall konkurimin për këto pozicion.

  • Specialist në Sektorin e Mbrojtjes dhe Përfshirjes pranë Drejtorisë së Shërbimit Social

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 3. Shpallje per pozicione te lira pune 2024