BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25, 26,  VKM nr 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin , lëvizjen paralele, periudhën e provës në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu VII, pika 9/b,  kërkojmë publikimin e kandidatit të përzgjedhur nga faza e parë e konkurimit për pozicinin Specialist në Sektorin Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënien me Publikun, Drejtoria e Planifikimit të Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve dhe Punëve Publike.

Kandidati i përzgjedhur nga faza e parë e konkurimit për lëvizje paralele është ;

  • Z.Erind Vrahoriti

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.02.2020, ora 1200,  pranë ambjenteve të Bashkisë Durrës.

Rezulatet e konkurimit për fituesin do të dalin më datë 07.02.2020.