BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25, 26,  VKM nr 242 datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM nr.748 datë 19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorin e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, pika 12, 13/b,  kërkojmë publikimin e rezultateve për përzgjedhjen e fazës së parë, lëvizje paralele.

 

Në fazën e parë për lëvizjen paralele për pozicionet: Drejtor pranë së Burimeve Njerëzore dhe Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve , Drejtoria Ligjore,  Drejtoria e Përgjithshme Ligjore ,

Arsim Kulturë dhe Burime Njerëzore, nuk u paraqit asnjë kandidat.

Vazhdon prcedura e ngritjes në detyrë.

Afti i dorëzimit të dokumentave brenda datës  07.01.2020.