BASHKIA DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM nr.243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në Vendimin nr.73 datë 03.10.2023 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, në si dhe në Urdhrin nr.93, prot. 3835, datë 25.03.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionin e lirë”, kërkojmë publikimin e kandidatit fitues për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e sipërpermendur.

Kandidati fitues është Zj. Merita Ahmeti.