BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 26 si dhe Kreut II të VKM nr. 242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, pika 13, Bashkia Durrës kërkon publikimin e njoftimit të fituesit të fazës së dytë për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin :

  • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë Ligjore – Drejtoria e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore – kategoria III-a.

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit për proce-durën përmes lëvizjes paralele Altin Farruku në intervistën e strukturuar me gojë të datës 27.11.2019

  • nuk është paraqitur , për këtë aresye testimi nuk u zhvillua dhe nuk ka asnjë fitues.