BASHKIA DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të VKM nr. 242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ju bëjmë me dije se:

Nuk ka kandidatë për konkurimin për Lëvizje Paralele për këto pozicione:

1.Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Terrritorit

Ø Pozicioni: Specialist, Sektori i Planeve të Detajuara Vendore

2.Drejtoria Projekteve dhe Infrastrukturës Publike

Ø Pozicioni: Specialist, Sektori i Projekteve Publike

Ø Pozicioni: Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve Publike

3.Drejtoria Informatikës dhe Dixhitalizimit

Ø Pozicioni:Specialist , Sektori i Dixhitalizimit të Shërbimeve

4.Drejtoria Ligjore

Ø Pozicioni: Drejtor

5.Drejtoria Taksave dhe Tarifave Vendore

Ø Pozicioni: Drejtor