BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe pikave 36, 43 të Kreut të III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015 “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Durrës,

Njofton:

Në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, për procedurën pranim nga jashtë, në pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore”, në Drejtorinë e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore, të zhvilluar në datën 01/11/2019, u shpall fitues kandidatja:

  1. Stela Shkarpa me 86 pikë.