BASHKIA DURRËS – SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25, VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në Urdhërin nr. 205 datë 29.06.2020 “Për shpalljen e pozicioneve të paplotësuara për konkurim”për pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Projektimit dhe Infrastrukturës pranë Drejtorisë së   Shërbimeve Publike.

Kandidati fitues është :

Zj.Ilva Hasanaj (Çela)