BASHKIA DURRËS – SHPALLJA FITUESIT

Bazuar në ligjin nr.152 /2013 “Për nëpunësin civil”, neni 20, 22, 25, 26, VKM nr 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin , lëvizjen paralele, periudhën e provës në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu VII, pika 9/b,

Kandidati i përzgjedhur nga faza e parë e konkurimit është ;

  • Z.Erind Vrahoriti

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.02.2020, ora 1200,  pranë ambjenteve të Bashkisë Durrës.