BASHKIA DURRËS – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 28 dhe 31, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Durrës, në përfundim të procedurës së levizjes paralele, njofton se për pozicionin:

  • Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve dhe Punëve Publike – kategoria II-b, kandidati fitues është:

 

  • Dorina Isufi, me 99 Pikë.