BASHKIA DURRES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr.243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në Vendimin nr.41 datë 15.04.2024 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, në Urdhrin nr.133 prot.4815/1 datë 22.04.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionet e lira”, si dhe në Urdhrin nr.136 prot.5304 datë 24.04.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionin e lirë”, lista e kandidatëve të përzgjedhur për procedurën e Pranimit nga Jashtë Shërbimit Civil për pozicionet:

  • Specialist i Mbrojtjes së Fëmijëve, Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social
  • Specialist Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale për Njësitë e Vlerësimit të Nevojave pranë Njësisë Administrative nr.4, Drejtoria e Shërbimit Social
  • Specialist Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale për Njësitë e Vlerësimit të Nevojave pranë Njësisë Administrative Katund i Ri, Drejtoria e Shërbimit Social
  • Administrator Shoqëror, Sektori i Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë (Njësia administrative Katund i Ri) , Drejtoria e Shërbimit Social
  • Specialist, Sektori Planifikimit të Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënien me Publikun Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit,

 

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për procedurën e Pranimit nga Jashtë Shërbimit Civil:

Edlira Shima

Eliona Cerri

Enkeleda Novaku

Erisa Gjyzeli

Ermelinda Ahmeti

Klodjana Kobila

Malvina Dunga

Melisa Rama

Riselda Selimi

Shyqiri Muça

Silvana Sina

Sindi Vilishtari

Konkurimi me shkrim do të zhvillohet me datë 27.05.2024 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Durrës

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 27.05.2024 ora 13:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.

Rezultatet e konkurimit do të shpallen në faqen zyrtare të Bashkisë Durrës, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” si dhe në këndin e njoftimeve të publikut të Institucionit.