BASHKIA DURRËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në konkurimin e datës 16.05.2024 për procedurën e lëvizjes paralale për pozicionet:

 

· Specialist i Mbrojtjes së Fëmijëve, Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social

· Specialist Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale për Njësitë e Vlerësimit të Nevojave pranë Njësisë Administrative nr.4, Drejtoria e Shërbimit Social

· Specialist Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale për Njësitë e Vlerësimit të Nevojave pranë Njësisë Administrative Katund i Ri, Drejtoria e Shërbimit Social

· Administrator Shoqëror, Sektori i Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë (Njësia administrative Katund i Ri), Drejtoria e Shërbimit Social

· Specialist, Sektori Planifikimit të Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënien me Publikun Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit,

 

Nuk është paraqitur asnjë kandidat.