BASHKIA DURRËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr.243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në Vendimin nr.41 datë 15.04.2024 “Për ndryshimin e strukturës dhe rregullores së Bashkisë Durrës”, në Urdhrin nr.133 prot.4815/1 datë 22.04.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionet e lira”, si dhe në Urdhrin nr.136 prot.5304 datë 24.04.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionin e lirë”, lista e kandidatëve të përzgjedhur për procedurën e Lëvizjes Paralele për pozicionet:

  • Specialist i Mbrojtjes së Fëmijëve, Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social

Albana Vishkulli

  • Specialist Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale për Njësitë e Vlerësimit të Nevojave pranë Njësisë Administrative nr.4, Drejtoria e Shërbimit Social

Albana Vishkulli

  • Specialist Sektori i Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale për Njësitë e Vlerësimit të Nevojave pranë Njësisë Administrative Katund i Ri, Drejtoria e Shërbimit Social

Adelina Delishi

Albana Vishkulli

  • Administrator Shoqëror, Sektori i Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë (Njësia administrative Katund i Ri), Drejtoria e Shërbimit Social

Albana Vishkulli

  • Specialist, Sektori Planifikimit të Zhvillimit të Territorit dhe Marrëdhënien me Publikun Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit,

Albana Vishkulli

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 16.05.2024 ora 11:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.