BASHKIA DURRËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe në Urdhrin nr.93, prot. 3835, datë 25.03.2024 “ Për shpalljen e konkurimit për pozicionin e lirë”, ju bëjmë me dije se kandidati për procedurën e lëvizjes paralele për këtë pozicion:

Specialist në Sektorin e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale , Drejtoria e Shërbimit Social, është :

Zj.Merita Ahmeti

Konkurimi, Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 15.04.2024 ora 12:00, në ambientet e Bashkisë Durrës.