BASHKIA DURRËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, Kreu i III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, të ligjit nr.139 /2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, ju bëjmë me dije listën e kandidatëve të përzgjedhur për konkurimin e nivelit bazë pranë MZSH-së:

Arjan Besnik Avdiu

Dorjan Fiqiri Zeqiri

Drilon Jonuz Hoti

Edmond Sabri Ramaj

Emiljan Fatmir Bajrami

Enea Flamur Kaçuri

Fred Nuredin Nura

Gjergj Frederik Laçi

Kevin Fatmir Imeri

Ledio Arjan Qesja

Luan Qani Bakaj

Marlind Alfred Buna

Xheldi Petrit Gjuzi

Konkurimi me shkrim do të zhvillohet me datë 11.04.2024 ora 1330, në ambientet e Bashkisë Durrës.