Bashkia Dimal, Vende te lira pune

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • Drejtor I Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financës, Kategoria e pages II-b
  • Drejtor I Drejtorisë Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve , Kategoria e pages II-b
  • Specialist i Bujqësisë, Kategoria e pages IV-a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Untitled_Message