Bashkia Dimal, vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • Specialist Jurist në Drejtorinë e Burime Njerëzore, Prokurime Dhe Shërbime Mbështetëse,
  • Specialist i Bujqësisë- Kategoria e pagës IV-a
  • Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse- Kategoria e pagës III-a
  •  Përgjegjës I Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun dhe Komunikim me median- Kategoria e pagës III-a/1
  •  Përgjegjës për Sektorin e Borxhit në Drejtorinë e Tatim Taksave – Kategoria e pagës III-a/1
  • Drejtor i Burimeve Njerëzore, Prokurimeve, Shërbime Mbështetëse dhe Marrëdhenien me Publikun- Kategoria e pagës II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

0-SHPALLJE PËR specialist jurist (1) 0-0-shpallje Specialist bujqesie 2024 0-0-shpallje dashmira 0. pergjegjes MP 0-0 Shpallje P.S. sektori i Borxhit 0-0-Spallje Rabushe