Bashkia Dimal, Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, , të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur per pozicionet

· Drejtor i Drejtorisë Planifikimit të Territorit, Hartimit të Projekteve dhe Emergjencave Civile,Kategoria e pagës II-b

· Drejtor i Shërbimit social, ndihmës ekonomike dhe PAK, Kategoria e pagës II-b

Drejtor I Drejtorisë Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Borxhit,  Kategoria e pagës II-b

Drejtor I Drejtorisë së Ekonomise, Financës dhe Menaxhimit të Aseteve, Kategoria e pages II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

0-0shpallje drejtor urbanistike

0.shpallje Dr i Nd.Ekonomike

0-0shpallje drejtor takse

2-shpallje drejtor finance