BASHKIA DIMAL, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  •  1 (një) Specialist Topograg (G I S),  Kategoria e pagës IV-a

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 0-shpallje sp.Topograf GIZ