Bashkia Dimal, Vend i lire pune

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

 

  • Specialist i Bujqësisë
  • Kategoria e pages IV-a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 0. Specialist bujqesia