Bashkia Dimal, Shpallje fituesi

“(Dy) Inspektor të tatim taksave dhe menaxhimit të aseteve”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

– kandidati fitues paraprak është:

1. Z. Eldison Hoxha 90 pikë

2. Z. Klitjon Hoxha 85 pikë

 

 

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 04.01.2024)