Bashkia Dimal, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranim nga jashtë njofton se:

– kandidati fitues paraprak është:

1. Z. Isi Shehu 90 pikë

 

 

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 04.01.2024