BASHKIA DIMAL, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreut IV – Pranimi në shërbimin civil”, neni 22, pika 5, VKM 118 datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit për plotësimin e vendeve të lira në katëgorinë e lartë drejtuese” njësia përgjegjëse pas përfundimit të afatit të përcaktuar për dorëzimin e dokumentave për pranim nga jashtë shërbimit civil për kategorinë e lartë drejtuese Sekretar i Përgjithshëm bërë publike sipas shkresës me nr 3680 Prot, datë 13.11.2023 njofton se deri në datë 22.12.2023 pranë Bashkisë Dimal nuk është dorëzuar asnjë dosje për procedurën Pranim nga Jashtë.

Procedura do të shpallet sërish për konkurim gjatë ditëve në vijim!