BASHKIA DIMAL, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreut IV – Pranimi në shërbimin civil”, neni 22, pika 5, VKM 118 datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit për plotësimin e vendeve të lira në katëgorinë e lartë drejtuese” njësia përgjegjëse pas përfundimit të afatit të përcaktuar për dorëzimin e dokumentave për ngritje në detyrë për kategorinë e lartë drejtuese Sekretar i Përgjithshëm bërë publike sipas shkresës me nr 3680 Prot, datë 13.11.2023 njofton se deri në datë 18.12.2023 pranë Bashkisë Dimal nuk është dorëzuar asnjë dosje për procedurën e ngritjes në detyrë

Vijon procedura për konkurim Pranim nga jashtë në Shërbimin Civil.