BASHKIA DIMAL, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 25 dhe VKM 118 datë 05.03.2014 “Për procedurat e emerimit, rekrutimit për plotësimin e vendeve të lira në katëgorinë e lartë drejtuese”, njoftojmë se në përfundim të procedurës “Lëvizje paralele për kategorinë e lartë drejtuese,

Sekretar i Përgjithshëm, publikuar me shkresën nr 3680 prot, datë 13.11.2023

Nuk ka aplikantë.

Si e tillë vazhdon procedura për ngritje në detyrë dhe procedura për pranim nga jashtë në shërbimin civil për këtë procedurë rekrutimi sipas afateve të njoftimit.