Bashkia Dimal, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës ngritjes në detyrë, njofton se:

  • “Drejtor i Burimeve Njerëzore, Prokurimeve, Shërbime Mbështetëse dhe Marrëdhënie me Publikun

Kandidati fitues është: Znj. Rabushe Hoxha

 

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës ngritjes në detyrë, njofton se:

  • “Përgjegjës për Sektorin e Menaxhimit të Borxhit”

Kandidati fitues është: Znj. Brunilda Guraj.

 

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës ngritjes në detyrë, njofton se:

  • “Përgjegjës Sektori Marrëdhënie me Publikun dhe Komunikim me Median

Kandidati fitues është: Zj. Marinela Stavri

 

  • “Përgjegjës i Sektorit për Strehimin, Hartimin e Projekteve, Shpronësimet, Hartimin e Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Lejet e Ndërtimit, Kontrollin e Projekteve,Ndjekjen e Kontratave dhe Monitorimin e Investimeve”

Kandidati fitues është: Znj. Redina Malasi.

 

  • “Specialistë i Bujqësisë”

Kandidatët fitues janë: Z. Kejdi Mimana

 

  • “Specialistë Jurist”

Kandidatët fitues janë: Z. Mateo Plaku.

 

  • “Përgjegjës Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse ”

Kandidati fitues është: Znj. Dashmira Krimçe