Bashkia Dimal, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

– kandidati fitues janë

 

 

1. Z. Eldison Hoxha

2. Z. Klitjon Hoxha