Bashkia Dimal, Shpallje fituesi

“Drejtor i Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës për Pranim nga Jashtë, njofton se:

– kandidati fitues është:

 

1. Nuk ka.

 

Procedura do të shpallet sërish për konkurim gjatë ditëve në vijim!

“Drejtor i Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës për Pranim nga Jashtë, njofton se:

– kandidati fitues është:

 

1. Nuk ka.

 

Procedura do të shpallet sërish për konkurim gjatë ditëve në vijim!

“(Dy) Inspektor të tatim taksave dhe menaxhimit të aseteve”

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 I “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

– kandidati fitues janë

 

 

1. Z. Eldison Hoxha

2. Z. Klitjon Hoxha