BASHKIA DIMAL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Drejtor në Drejtorinë e Tatim Taksave dhe e menaxhimit të Aseteve

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

 

b. kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Nuk ka

 

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.3719 prot, datë 16.11.2023.

Drejtor në Drejtorinë e Tatim Taksave dhe e menaxhimit të Aseteve

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

 

b. kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Nuk ka

 

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.3719 prot, datë 16.11.2023.

Drejtor në Drejtorinë e Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

– kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve:

 

1. Nuk ka

 

Vijon procedura e rekrutimit për pranimim nga jashtë në Shëbimin Civil.

Në zbatim të ligjit 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreut IV – Pranimi në shërbimin civil”, neni 22 dhe kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26 pika 4, VKM 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në katëgorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” njësia përgjegjëse pas përfundimit të afatit të përcaktuar për dorëzimin e dokumentave për pranim nga jashtë për kategorinë e mesme drejtuese ka bere verifikimin paraprak te kandidatëve që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurim.

Për sa më sipër, njoftojmë:

– Isi Shehu– Kandidat për Drejtor i Tatim-Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve, – aplikim pranim nga jashtë shërbimit civil.

Afati 5 ditor për ankimim përfundon në datën 07.12.2023.

Dy Inspektor të tatim taksave dhe menaxhimit të aseteve

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave;

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Dy Inspektor të tatim taksave dhe menaxhimit të aseteve:

– për procedurën e pranimit në shërbimin civil, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:

 

1. Eldison Hoxha

2. Klitjon Hoxha

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 18/12/2023 ora 10.30, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.