Bashkia Dimal, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

 

b. kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Nuk ka

 

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.3718 prot, datë 16.11.2023.

Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Publik

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Drejtor në Drejtorinë e Ekonomisë dhe Financës

 

b. kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

 

1. Nuk ka

 

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.3720 prot, datë 16.11.2023.