Bashkia Dimal, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • Drejtor i Burimeve Njerëzore, Prokurimeve, Shërbime Mbështetëse dhe Marrëdhënie me Publikun.

Kandidati fitues paraprak është: Znj. Rabushe Hoxha 90 pikë

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 09.04.2024)

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • Përgjegjës I Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse

Kandidati fitues paraprak është: Zj. Dashmira Krimçe me _90 pikë

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 09.04.2024)

 

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • “Përgjegjës Sektori Marrëdhënie me Publikun dhe Komunikim me Median

Kandidati fitues paraprak është: Zj. Marinela Stavri me 85 pikë

Kundër këtij rezultati afati i ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 09.04.2024)

 

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • “Përgjegjës i Sektorit për Strehimin, Hartimin e Projekteve, Shpronësimet, Hartimin e Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Lejet e Ndërtimit, Kontrollin e Projekteve,Ndjekjen e Komtratave dhe Monitorimin e Investimeve”

Kandidati fitues paraprak është: Zj. Redina Malasi me 90 pikë

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 09.04.2024)

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • Përgjegjës i Sektori për Menaxhimin e Borxhit.

Kandidati fitues paraprak është: Znj. Brunilda Guraj me 90 pikë

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 09.04.2024)

 

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

  • “Specialist i Bujqësisë”

Kandidati fitues paraprak është;  Z. Kejdi Mimanaj me 85 pikë

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 09.04.2024)

 

Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Dimal, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se:

  • “Specialist Jurist”

Kandidati fitues paraprak është:  Z. Mateo Plaku me 85 pikë

Kundër këtij rezultati afati I ankimimit është 5 ditor, (deri më datë 09.04. 2024)