BASHKIA DIMAL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 118, datë 5.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe perfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND” i ndryshuar,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, pas periudhës së ankimimit njofton se:

Nuk ka kandidate te kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit per sekretar te pergjithshem.

Vijon procedura për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.466 prot, datë 15.03.2024