BASHKIA DIMAL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën E Provës Dhe Emërimin Në Kategorinë Ekzekutive”,

1. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Specialist i Sherbimit Social, Ndihmës Ekonomike dhe PAK, për procedurën e pranimit në shërbimin civil: Nuk ka aplikantë

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

2. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Specialistë i Menaxhimit te Seteve për procedurën e pranimit në shërbimin civil: Nuk ka aplikantë

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave;

3. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin: Specialist IT.

Për procedurën e pranimit në shërbimin civil: Nuk ka aplikantë

Procedura do të rishpallet në konkurim sipas afateve në legjislacion.

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën E Provës Dhe Emërimin Në Kategorinë Ekzekutive”,

4. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Specialist i Menaxhimit të kërkesë-ankesave në sistemin dixhital, për procedurën e pranimit në shërbimin civil: Nuk ka aplikantë

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, Kreut IV – Pranimi në shërbimin civil”, neni 22, VKM 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njësia përgjegjëse pas përfundimit të afatit të përcaktuar për dorëzimin e dokumentave për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive ka bërë verifikimin paraprak te kandidatëve që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurim.

Për sa më sipër, njoftojmë:

5. Kandidat për pozicionin Specialist Topograf – aplikim pranim nga jashtë shërbimit civil: Nuk ka aplikantë.

Procedura do të rishpallet në konkurim sipas afateve në legjislacion.

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

6. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, Specialistë i Financës – lloji i diplomës “Bachelor” në fushat ekonomike

Nuk ka aplikantë

Procedura do të rishpallet në konkurim sipas afateve në legjislacion.