BASHKIA DIMAL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Drejtor i Burime Njerëzore, Prokurime, Shërbime Mbështetëse dhe Marrëdhënie me Publikun.

Lista e verifikimit paraprak nuk ndryshon

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 21.03.2024 ora 10.30, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

  • Përgjegjës Sektorin i Menaxhimit të Borxhit

Në zbatim të nenit 26 pika 4, nenit 32 pika 1 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të afatit për ankimim pas verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Lista e verifikimit paraprak nuk ndryshon

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 21.03.2024 ora 10.30, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

  • Përgjegjës Sektori Marrëdhënie me Publikun dhe Komunikim me Median

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës Sektori i Marrëdhënies me Publikun dhe Komunikim me Median

Lista e verifikimit paraprak nuk ndryshon

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 21.03.2024 ora 10.30. kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

  • Përgjegjës Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

– kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjës Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse

Lista e verifikimit paraprak nuk ndryshon

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 21.03.2024 ora 10.30. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

  • Përgjegjës i Sektorit për Strehimin, Hartimin e Projekteve, Shpronësimet, Hartimin e Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Lejet e Ndërtimit, Kontrollin e Projekteve,Ndjekjen e Kontratave dhe Monitorimin e Investimeve.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Përgjegjës i Sektorit për Strehimin, Hartimin e Projekteve, Shpronësimet, Hartimin e Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Lejet e Ndërtimit, Kontrollin e Projekteve, Ndjekjen e Kontratave dhe Monitorimin e Investimeve.

Lista e verifikimit paraprak nuk ndryshon

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 21.03.2024, ora 10.00. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

  • 1 (një) Specialist Jurist

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të perfundimit te afatit kohor për ankim të listes paraprake të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– për procedurën e pranimit në shërbimin civil, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë: Mateo Plaku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 21.03.2024 2024, ora 10.00, 00 kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.