Bashkia Dimal, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

  1. Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor i Drejtorisë Planifikimit të Territorit, Kontrollot të Objekteve, Strehimit, Transportit dhe Emergjencave Civil:
  • Nuk ka

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve të legjislacionit!

 

2.  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social, Ndihmës Ekonomike dhe PAK

  •     Nuk ka

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

3. Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Menaxhimit të Aseteve.

  • Nuk ka

Proçedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

4. Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Borxhit.

  •  Nuk ka

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

5. Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Publik:

  • Nuk ka

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

6. Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor i Zhvillimit të Projekteve dhe Integrimit Evropian

  • Nuk ka

Procedura do të rishpallet përsëri sipas afateve të legjislacionit

 

7. Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Përgjegjës Sektori i Auditit të Brendshëm është:

  • Nuk ka

Procedura do të rishpallet për konkurim sipas afateve në legjislacion!

 

8. Përgjegjës i Sektorit për Zhvillimin e Projekteve dhe Integrimin Europian

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

  • Nuk ka

Proçedura do të rishpallet per konkurim sipas afateve në legjislacion!