BASHKIA DIMAL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën E Provës Dhe Emërimin Në Kategorinë Ekzekutive”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim njofton se:

 • Specialist i Menaxhimit të Aseteve,

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.465 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Specialistë i Financës – lloji i diplomës “Bachelor” në fushat ekonomike

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: Nuk ka

Vijon procedura për pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr. 462 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Specialist I T

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: Nuk ka

Vijon procedura për pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.461 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Specialist Topograf

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: Nuk ka

Vijon procedura për pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.463 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Specialist i Menaxhimit të Kërkesë-Ankesave në Sistemin Dixhital

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:  Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.464 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Specialist I Shërbimit Social, Ndihmës Ekonomike dhe PAK

( dy pozicione)

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:  Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.467 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Drejtor i Burime Njerëzore, Prokurime, Shërbime Mbështetëse dhe Marrëdhënie me Publikun

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:  Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.475 prot, datë 15.02.2024

 

 • Përgjegjës Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:  Nuk ka

Vijon procedura ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr..472 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Përgjegjës Sektori i Marrëdhënies me Publikun dhe Komunikim me Median

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: Nuk ka

Vijon proçedura për ngritje në sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.473 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Përgjegjës për Sektorin e Menaxhimit të Borxhit.

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:  Nuk ka

Vijon proçedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr._474 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Përgjegjës i Sektorit për Strehimin, Hartimin e Projekteve, Shpronësimet, Hartimin e Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Lejet e Ndërtimit, Kontrollin e Projekteve,Ndjekjen e Kontratave dhe Monitorimin e Investimeve.

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.469 prot, datë 15.02.2024.

 

 • SPECIALIST I BUJQËSISË

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:  Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.470 prot, datë 15.02.2024.

 

 • Specialist Jurist

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.471 prot, datë 15.02.2024