Bashkia Dimal, rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

  •  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Përgjegjës Sektori i Auditit të Brendshëm është: nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03.2024)

  • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor i Zhvillimit të Projekteve dhe Integrimit Evropian:  nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03.2024)

  • Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Zhvillimit të Projekteve dhe Integrimin Europian: nuk ka kandidatë të kualifikuar për procedurën ngritje në detyrë.

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03.2024)

  • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Borxhit: Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03.2024)

  • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social, Ndihmës Ekonomike dhe PAK1: Nuk ka.

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03.2024.)

 

  • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Menaxhimit te Aseteve është:  Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03.2024)

  • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor i Drejtorisë Planifikimit të Territorit, Kontrollot të Objekteve, Strehimit, Transportit dhe Emergjencave Civile:  Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03.2024)

 

  • Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Publik është:  Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 05.03. 2024)