Bashkia Dimal, rezultatet e verifikimit paraprak

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social, Ndihmës Ekonomike dhe PAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.377 prot, datë 08.02.2024.

 

  • PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E AUDITIT TË BRENDSHËM

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se;

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë dhe procedura për pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.379 prot, datë 08.02.2024.

 

  • Drejtor i Zhvillimit të Projekteve dhe Integrimit Evropian

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se;

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:  1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.375 prot, datë 08.02.2024

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Menaxhimit të Aseteve

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr. 375 prot, datë 08.02.2024.

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Publik

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.373 prot, datë 08.02.2024.

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Borxhit

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.380 prot, datë 08.01.2024.

 

  • PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E ZHVILLIMIT TË PROJEKTEVE DHE INTEGRIMIN EUROPIAN

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.376 prot, datë 08.02.2024.

  • Drejtor i Drejtorisë Planifikimit të Territorit, Kontrollot të Objekteve, Strehimit, Transportit dhe Emergjencave Civile

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se;

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.374 prot, datë 08.02.2024.