BASHKIA DIMAL, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

  1. Specialist i Financës – lloji i diplomës “Bachelor” në fushat ekonomike

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

Vijon Procedura për pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.462 prot, datë 15.02.2024

 

       2. Specialist IT

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

Vijon Procedura për pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.461 prot, datë 15.02.2024.

 

    3. Specialist i Shërbimit Social, Ndihmës Ekonimike dhe P A K. (dy pozicione)

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

Vijon Procedura për pranim nga jashtë shërbimit civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.467 prot, datë 15.02.2024.

   

4.Specialist i Menaxhimit të Kërkesë-Ankesave në Sistemin Dixhital

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.464 prot, datë 15.02.2024.

 

5.Specialist i Menaxhimit të Aseteve

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.465 prot, datë 15.02.2024.

 

6.SPECIALIST TOPOGRAF

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.463 prot, datë 15.02.2024.

 

7. SPECIALIST I BUJQËSISË

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.470 prot, datë 15.02.2024.

 

8.Specialist Jurist

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

Vijon procedura për pranim në shërbimin civil sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.471 prot, datë 15.02.2024.

 

9. Drejtor i Burimeve Njerezore, Prokurime, Shërbime Mbështetëse dhe Marrëdhënie me Publikun.

b. Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

 

10.Përgjegjës Sektori Burime Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse.

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:1. Nuk ka

Vijon procedura sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.472 prot, datë 15.02.2024.

 

11.Përgjegjës Sektori i Marrëdhenies me Publikun dhe Komunikim me Median

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit: 1. Nuk ka

12.Përgjegjës për Sektorin e Menaxhimit të Borxhit

a. Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit 1. Nuk ka

 

13.Përgjegjës i Sektorit për Strehimin, Hartimin e Projekteve, Shpronësimet, Hartimin e Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Lejet e Ndërtimit, Kontrollin e Projekteve,Ndjekjen e Kontratave dhe Monitorimin e Investimeve.

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: 1. Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.469 prot, datë 15.02.2024