Bashkia Dimal, Rezultatet e verifikimit paraprak

  1. Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Publik

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:  Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.373 prot, datë 08.02.2024.

2.Drejtor i Drejtorisë Planifikimit të Territorit, Kontrollot të Objekteve, Strehimit, Transportit dhe Emergjencave Civile

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr. 374 prot, datë 08.02.2024.

3.Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social, Ndihmës Ekonomike dhe PAK

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është: Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.377 prot, datë 08.02. 2024.

4.Drejtor në Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Menaxhimit të Aseteve

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:  Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr. 378 prot, datë 08.02.2024.

5.Drejtor i Zhvillimit të Projekteve dhe Integrimit Evropian

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:  Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.375 prot, datë 08.02.2024.

6. Përgjegjës Sektori i Audiditit të Brëndshëm

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit:  Nuk ka

Vijon procedura sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr.379 prot, datë 08.02.2024.

7. Përgjegjës Sektori për Zhvillimin e Projekteve, dhe Integrimin Europian

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se;

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:   Nuk ka

Vijon procedura për ngritje në detyrë sipas afateve të njoftimit në shpalljen nr. 376 prot, datë 08.02.2024.