Bashkia Dimal, Rezultatet e verfikimit paraprak

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën E Provës Dhe Emërimin Në Kategorinë Ekzekutive”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin

  • (dy ) Specialistë Shërbimit Social, Ndihmës Ekonomike dhe PAK për procedurën e pranimit në shërbimin civil, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë: – Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

  • Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin Specialist i Menaxhimit të kerkese-ankesave ne sistemin dixhital: Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

  • Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin Specialist Topograf: Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Specialist IT, për procedurën e pranimit në shërbimin civil, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë: Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin

  • Specialist i Financës – lloji i diplomës “Bachelor” në fushat ekonomike:

– për procedurën e pranimit në shërbimin civil, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë:  Nuk ka

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Përgjegjës i Sektorit për Strehimin, Hartimin e Projekteve, Shpronësimet, Hartimin e Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve, Lejet e Ndërtimit, Kontrollin e Projekteve, Ndjekjen e Kontratave dhe Monitorimin e Investimeve.

  • Kandidatë të kualifikuar për procedurën ngritje në detyrë: 1- Redina Malasi .

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.02.2024)

 

  • Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin Specialist i Menaxhimit të Aseteve  : Nuk ka

Afati për ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin Përgjegjës për Sektorin e Menaxhimit të Borxhit.

– për procedurën ngritje në detyrë, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit janë:  1. Brunilda Guraj

Afati për ankim 5 ditë, deri me 11.03. 2024.

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

  • Marinela Stavri – Kandidat për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun, dhe Komunikm me Median, – aplikim ngritje në detyrë.

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për, Lëvizjen Paralele, Ngritje në Detyrë dhe Pranim nga Jashtë në Kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes ne detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

  • Dashmira Krimçe – Kandidat për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse

– aplikim ngritje në detyrë.

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”  Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

– kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin: Drejtor i Burime Njerëzore, Prokurime, Shërbime Mbështetëse dhe Marrëdhënie me Publikun: 1. Rabushe Hoxha

Afati për Ankimim 5 ditë nga data e shpalljes së këtij njoftimi (deri në datën 11.03.2024)

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën E Provës Dhe Emërimin Në Kategorinë Ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidat të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil për pozicionin; Specialist i Bujqësisë: 1. Kejdi Mimanaj

Rezultatet e verifikimit paraprak të shqyrtimit të dokumentacionit të dosjeve do të bëhen publike brenda datës 08.03.2024.

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën E Provës Dhe Emërimin Në Kategorinë Ekzekutive”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Dimal, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin një Specialistë Jurist:

– për procedurën e pranimit në shërbimin civil, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë: 1. Mateo Plaku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Dimal në datën 21.03. 2024 ora 10.00. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.