Bashkia Dibër Verifikimit Paraprak

Bashkia Dibër  Verifikimit Paraprak

PER POZICIONET

Sekretar i Përgjithshem

Kryeinspektor i IMTV

Përgjegjes Sektori i Veterinarise

Përgjegjes Sektori i Mirembajtjes se Objekteve

Drejtor i Kopshteve, Çerdheve dhe Konviktit

Drejtor i Miremajtjes se Objekteve

Përgjegjes Sektori i Financës

Drejtor i Miremajtjes se Objekteve

Përgjegjes Sektori i Financës

Përgjegjës Sektori i Prokurimeve

Drejtor i Miremajtjes se Objekteve

Përgjegjes Sektori i Financës

Specialist i Sektorit të Bujqësisë

Specialist i Drejtorise së Zhvillimit te Territorit

Specialist i Sektorit të Auditit

Specialist i Mbrojtjes së Fëmijëve

Specialist i Taksave dhe Tarifave Vendore

Specialit i Mirmbajtjes së Objekteve

Inspektor i IMTV

Specialist i Rakordimit te Kopshteve dhe Cerdheve

Specialist i PPECK

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive